Regulamin żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie

 

Załącznik do zarządzenia nr 16/2020

Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie z dnia 29. 06. 2020 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 z 2015 r.  z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.      
 3. Jednolity tekst ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 4 lipca 2018 r. ( zał. do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r.)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Posiłki w Bursie przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia

           - zgodnie z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności,

           - zgodnie z definicją zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia),

           - zgodnie z definicją HACCP,

           - zgodnie z definicją GHP,

           - zgodnie z definicją GMP,

           - oraz na podstawie dekadowych jadłospisów.

 1. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie (3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja) we wszystkie dni nauki szkolnej oraz ustalane na początku każdego miesiąca, niektóre soboty i niedziele.
 2. Jednym z warunków zamieszkania wychowanka w Bursie jest wykupienie całodziennego wyżywienia.
 3. Zwolnienie z żywienia zbiorowego jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego po uzgodnieniu z dyrektorem Bursy.
 4. Bursa prowadzi dietę tradycyjną, zgodnie z normami opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności.
 5. Na prośbę Rodziców, Bursa może również zaoferować dietę wegetariańską opracowywaną przez dietetyka.
 6. W przypadku niedyspozycji zdrowotnych istnieje możliwość realizowania diety zalecanej przez lekarza.
 7. Jedynym miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni jest  stołówka.
 8. Posiłki planuje się w systemie dekadowym przy udziale sekcji stołówkowej Samorządu Wychowanków Bursy.

 

§ 2. Uprawnieni do korzystania ze stołówki Bursy

 

 1. Do korzystania z całodziennego wyżywienia w stołówce Bursy uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Bursy wnoszący opłaty indywidualne, oraz których dożywianie dofinansowuje MOPR i inni sponsorzy.
 2. Uprawnieni do korzystania z dwóch nieodpłatnych posiłków są pracownicy kuchni. Pozostali pracownicy mogą korzystać z wyżywienia po wniesieniu opłaty.

 

§ 3. Wnoszenie opłat za posiłki

 

 1. Należność za posiłki, w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, uiszcza się na konto dochodów własnych nr 61 1010 1339 0031 2813 9134 0000 do dnia 5 każdego miesiąca.
 2. W przypadku uchybienia terminu płatności naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości 0,3 % płatności za każdy dzień opóźnienia.
 3. Kwoty odsetek potrącane będą z bieżących opłat za posiłki.
 4. Za dzień wpłaty należnych płatności uznaje się dzień ich dokonania.
 5. Dwumiesięczna zaległość w opłatach powoduje utratę miejsca w Bursie.
 6. Stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora Bursy w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 7. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu, dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 8. Odpisu za niewykorzystane posiłki można dokonać wyłącznie w następujących  przypadkach:

          - z powodu choroby,

          - z powodu wolnych dni w szkole,

          - z powodu wycieczek szkolnych, plenerów, praktyk zawodowych itp.

 

     Odpisy za niewykorzystane posiłki zgłasza się bezpośrednio do kierownika stołówki lub telefonicznie do nauczyciela -  wychowawcy, bądź do Sekretariatu Bursy,

najpóźniej do godz. 9.00 w dniu poprzedzającym odpis.

 

 1. Jeżeli wychowanek planuje rozpocząć swój pobyt w Bursie w terminie innym niż  wynikający z kalendarza roku szkolnego (np. późniejszy powrót po feriach zimowych, przerwie świątecznej itp.,) i wcześniej poinformuje placówkę o planowanej nieobecności, wnosi opłatę za wyżywienie od dnia przybycia do placówki. Brak informacji w powyższym przypadku, skutkuje pełną opłatą za wyżywienie.

 

§ 4. Wydawanie posiłków

 

 1. W stołówce są wywieszone aktualne jadłospisy diet na dany i kolejny dzień.
 2. Posiłki wydawane są w wyznaczonych godzinach:

      Śniadanie:          6:45 – 7:30 (w dniach zajęć szkolnych)                        8:00 – 8:30 (w dniach wolnych od zajęć szkolnych)

      Obiad:                  12:30 – 16:00 (w dniach zajęć szkolnych)                    13:00 – 14:00 (w dniach wolnych od zajęć szkolnych)

      Kolacja:              18:45 – 19:30 (w dniach zajęć szkolnych od poniedziałku do czwartku)                w piątki oraz w dniach wolnych od zajęć szkolnych - wydawana przy obiedzie

 

 1. Dla wychowanków powracających z zajęć szkolnych w godzinach późniejszych, jeśli ten fakt zgłosili wcześniej, posiłki są przechowywane w kuchni, nie dłużej jednak niż  do godziny 19.00.
 2. Całodzienne wyżywienie i obiady wydawane są wyłącznie na podstawie karty żywieniowej.
 3. Nadwyżki żywieniowe wydawane są w formie dokładek po zakończonym posiłku (śniadanie, obiad, kolacja).
 4. Na wniosek Samorządu Wychowanków nie skonsumowane produkty żywieniowe składające się na posiłek można dobrowolnie odkładać na stolik z napisem „Podziel się…” w myśl zasady: nie marnuj jedzenia, ktoś inny zje to, czego ty nie lubisz”

 

§ 5. Zasady zachowania w stołówce

 

 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione.
 2. Do stołówki wchodzi się w ubraniu dziennym.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady higieny i kulturalnego zachowania.
 4. W stołówce obowiązuje samoobsługa. Po posiłku naczynia i sztućce należy odnieść  do wyznaczonego okienka.

           Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.

 1. Nadzór nad wychowankami w stołówce podczas posiłków sprawuje nauczyciel – wychowawca zgodnie z harmonogramem dyżurów.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Bursy w porozumieniu z kierownikiem stołówki.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin Stołówki Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie stanowiący załącznik  do zarządzenia dyrektora nr 19/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku traci moc w dniu 26 czerwca 2020 r.
 4. Regulamin żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2020 r.

 

Aktualizacja Regulaminu po dokonaniu pisemnego aneksu w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

Aneks do Regulaminu żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

W Regulaminie żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie dokonuje się następujących zmian:

Zmienia się:

 1. § 1.  pkt. 5 Bursa prowadzi dietę tradycyjną, zgodnie z normami opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności.

         Dodaje się:

         pkt. 6 Na prośbę Rodziców, Bursa może również zaoferować dietę wegetariańską opracowywaną przez dietetyka.

         pkt. 7 w przypadku niedyspozycji zdrowotnych istnieje możliwość realizowania diety zalecanej przez lekarza.

        Bez zmian w treści pozostają pp. 6,7. Zmienia się numeracja w § 1. , odpowiednio na 8, 9

 1. § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

       W stołówce są wywieszone aktualne jadłospisy diet na dany i kolejny dzień.

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 2. Regulamin Stołówki Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie stanowiący załącznik do zarządzenia dyrektora nr 19/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku traci moc  w dniu 26 czerwca 2020 r.
 3. Regulamin żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2020 r.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij