Regulamin żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie

 

Załącznik do zarządzenia nr 9/2021

Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie z dnia 14 września 2021 r.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada  2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015 r. poz. 1872).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016 r. poz. 1154).   
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku w zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz. 872)
 5. Wytyczne MEN, MZ, GIS da szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Posiłki w Bursie przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia

           - zgodnie z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności,

           - zgodnie z definicją zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego (Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia),

           - zgodnie z definicją HACCP,

           - zgodnie z definicją GHP,

           - zgodnie z definicją GMP,

           - oraz na podstawie dekadowych jadłospisów.

 1. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie (3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja) we wszystkie dni nauki szkolnej oraz niektóre soboty i niedziele, ustalane na początku każdego miesiąca, Jednym z warunków zamieszkania wychowanka w Bursie jest wykupienie całodziennego wyżywienia.
 2. Zwolnienie z żywienia zbiorowego jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego po uzgodnieniu z dyrektorem Bursy.
 3. Bursa prowadzi dietę tradycyjną, zgodnie z normami opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności.
 4. Na prośbę Rodziców, Bursa może również zaoferować dietę wegetariańską opracowywaną przez dietetyka.
 5. W przypadku niedyspozycji zdrowotnych istnieje możliwość realizowania diety zalecanej przez lekarza.
 6. Jedynym miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni jest  stołówka.
 7. Posiłki planuje się w systemie dekadowym przy udziale sekcji stołówkowej Samorządu Wychowanków Bursy.

§ 2

Uprawnieni do korzystania ze stołówki Bursy

 1. Do korzystania z całodziennego wyżywienia w stołówce Bursy uprawnieni są mieszkańcy Bursy wnoszący opłaty indywidualne, oraz których dożywianie dofinansowuje MOPR i inni sponsorzy.
 2. Uprawnieni do korzystania z dwóch nieodpłatnych posiłków są pracownicy kuchni. Pozostali pracownicy mogą korzystać z wyżywienia po wniesieniu opłaty.
 3. Za zgodą Centrum Edukacji Artystycznej (pismo z dnia 09 września 2021 r.FS.709.41.2021Esz, L.dz.5858/2021 ) Bursa stworzyła możliwość korzystania z posiłków obiadowych również dla uczniów i pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjnych) sąsiednich państwowych jednostek szkolnictwa artystycznego, dla których organem prowadzącym jest MKDNiS, tj.:
  1. Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.
  2. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.   

§ 3

Wnoszenie opłat za posiłki (dot. mieszkańców Bursy)

 1. Należność za posiłki, w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, uiszcza się na konto dochodów własnych nr 61 1010 1339 0031 2813 9134 0000 do dnia 05 każdego miesiąca.
 2. Dwumiesięczna zaległość w opłatach powoduje utratę miejsca w Bursie.
 3. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 4. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu, dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 5. Odpisu za niewykorzystane posiłki można dokonać wyłącznie w następujących  przypadkach:

          - z powodu choroby,

          - z powodu wolnych dni w szkole,

          - z powodu wycieczek szkolnych, plenerów, praktyk zawodowych itp.

 1. Jeżeli wychowanek planuje rozpocząć swój pobyt w Bursie w terminie innym niż  wynikający z kalendarza roku szkolnego (np. późniejszy powrót po feriach zimowych, przerwie świątecznej itp.,) i wcześniej poinformuje placówkę o planowanej nieobecności, wnosi opłatę za wyżywienie od dnia przybycia do placówki. Brak informacji w powyższym przypadku, skutkuje pełną opłatą za wyżywienie.
 2. Odpisy za niewykorzystane posiłki zgłasza się bezpośrednio do kierownika stołówki lub telefonicznie do nauczyciela -  wychowawcy, bądź do Sekretariatu Bursy, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu poprzedzającym odpis.

§ 4

Wnoszenie opłat za posiłki obiadowe  (dot. uczniów szkół MKDZNiS)

 1. Należność za posiłki, w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, uiszcza się na konto dochodów własnych nr 61 1010 1339 0031 2813 9134 0000 do dnia 01 każdego miesiąca lub w kasie Bursy w godz. 9,00-14,00.
 2. Za dzień wpłaty należnych płatności uznaje się dzień ich dokonania.
 3. Brak  opłat  powoduje utratę możliwości korzystania z posiłków obiadowych przygotowywanych przez Bursę Szkół Artystycznych w Lublinie.
 4. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu, dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 5.  Odpisy za niewykorzystane posiłki zgłasza się telefonicznie do Sekretariatu Bursy ( nr tel. 81 53 489 20) najpóźniej do godz. 9.00 w dniu poprzedzającym odpis.

§ 5

 Wydawanie posiłków

 1. W stołówce są wywieszone aktualne jadłospisy diet na dany i kolejny dzień.
 2. Posiłki wydawane są w wyznaczonych godzinach:

      Śniadanie:        6:30 – 8:00 (w dniach zajęć szkolnych)                     

                                 7:00 – 8:00 (w dniach wolnych od zajęć szkolnych)

      Obiad:               12:30 – 16:00 (w dniach zajęć szkolnych)                 

                                13:00 – 14:00 (w dniach wolnych od zajęć szkolnych)

      Kolacja:            18:30 – 19:45 (w dniach zajęć szkolnych od poniedziałku do   czwartku)

                                w piątki  oraz w dniach wolnych od zajęć szkolnych - wydawana przy obiedzie

 1. Dla wychowanków powracających z zajęć szkolnych w godzinach późniejszych, jeśli ten fakt zgłosili wcześniej, posiłki są przechowywane w kuchni, nie dłużej jednak niż  do godziny 19.00.
 2. Całodzienne wyżywienie i obiady wydawane są wyłącznie na podstawie karty żywieniowej.
 3. W okresie gdy ogłoszono stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, przygotowywane przez Bursę posiłki obiadowe dla uczniów i pracowników Szkół odbierane będą przez wyznaczonych pracowników Szkół w naczyniach jednorazowych, dostarczanych do Bursy wg odrębnych ustaleń (Bursa może dokonać zakupu opakowań)
 4. W okresie gdy ogłoszono stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego wydawanie posiłków obiadowych  dla uczniów i pracowników Szkół odbywać się będzie wejściem gospodarczym od strony parkingu.
 5. W okresie gdy ogłoszono stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, miejscem spożywania posiłków obiadowych przez uczniów i pracowników Szkół będą miejsca  wyznaczone w Szkołach.
 6. Nadwyżki żywieniowe wydawane są w formie dokładek po zakończonym posiłku (śniadanie, obiad, kolacja).
 7. Na wniosek Samorządu Wychowanków nie skonsumowane produkty żywieniowe składające się na posiłek można dobrowolnie odkładać na stolik z napisem „Podziel się…” w myśl zasady: nie marnuj jedzenia, ktoś inny zje to, czego ty nie lubisz”
 8. Zasady określone pkt 8 w czasie trwania pandemii są zawieszone.

§ 6

Zasady zachowania w stołówce

 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione.
 2. Do stołówki wchodzi się w ubraniu dziennym.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady higieny i kulturalnego zachowania.
 4. W stołówce obowiązuje samoobsługa.
 5. Po posiłku naczynia i sztućce należy odnieść  do wyznaczonego okienka.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.
 7. Nadzór nad wychowankami w stołówce podczas posiłków sprawuje nauczyciel – wychowawca zgodnie z harmonogramem dyżurów.

§ 7

Szczególne środki ostrożności podjęte w związku z pandemią COVID – 19

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przygotowującym i wydającym posiłki:

 1. Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, zachowują odległość stanowisk pracy i stosują środki ochrony indywidualnej. Wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Szczególnie starannej dezynfekcji poddawane są stanowiska pracy, pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 2. Okienko wydawcze w kuchni zabezpieczone jest osłoną antywirusową COVID – 19.
 3. Wielorazowe naczynia  i sztućce zmywane są w zmywarce w temperaturze min. 60 st. C i są wyparzane.
 4. Pracownicy kuchni mają ograniczony do minimum kontakt z pozostałymi pracownikami Bursy i wychowankami.
 5. Kierownik stołówki dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka ochronna, rękawice oraz czystość samochodu, w którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren Bursy, towar zostawia w wyznaczonym miejscu.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom korzystającym z posiłków w stołówce Bursy i osobom odbierającym posiłki do szkół:  
 7. Do stołówki wychowankowie wchodzą, po uprzednim umyciu i zdezynfekowaniu rąk.
 8. W stołówce stoliki ustawione są z zachowaniem odległości min. 2 m.
 9. Przy stolikach młodzież zasiada po 2 osoby, w przypadku zwiększonej zachorowalności - pojedynczo. Po każdym użyciu miejsca przeznaczonego na posiłek, wyznaczony pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i krzesła.
 10. Z obszaru stołówki usuwa się dodatki, np.: serwetki.
 11. Do odwołania, w stołówce rezygnuje się z samoobsługi i dozowników.
 12. Pełne zestawy posiłków oraz dodatki (sztućce, serwetki) są odbierane, z okienka wydawczego, przez wychowanków na tacy.
 13. Naczynia po posiłkach wychowankowie odnoszą do okienka „Zwrot naczyń” skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 14. Stołówka jest regularnie, co najmniej raz na godzinę wietrzona.
 15. Do odwołania nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 16. Wydawanie posiłków obiadowych do szkół, odbywa się wejściem gospodarczym od strony parkingu.
 17. Wyznaczeni przez szkoły pracownicy, odbierają posiłki obiadowe, dla uczniów i pracowników szkół, w naczyniach jednorazowych, dostarczanych do Bursy wg odrębnych ustaleń.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Bursy w porozumieniu z kierownikiem stołówki.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin Stołówki Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie stanowiący załącznik  do zarządzenia dyrektora nr 19/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r. oraz aneks  do regulaminu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 16/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. tracą moc w dniu 14 września 2021 r.
 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin żywienia i pracy stołówki w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie wchodzi w życie z dniem podpisania, wprowadzony zarządzeniem dyrektora  Bursy Nr 9/2021 z dnia 14 września  2021 r.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij