Regulamin przyjęć wychowanków do BSA

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie publicznych placówek oświatowe – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno –  wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606)

3. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 25.05.2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25 maja 2018r. poz. 33)

4. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat ( Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 14 listopada 2017 r. poz. 74)

 

1. Rekrutacja przeprowadzana jest w terminie od dnia 10 maja do 30 sierpnia.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych)  dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania w sekretariacie BSA)

- wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do BSA,

- dokumenty: oświadczenia i orzeczenia potwierdzające, określone ustawą kryteria i sposób   przyznawania punktów poszczególnym kryteriom, jakie brane są pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

3. O przyjęciu do BSA rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora BSA.

4. Po zakończeniu rekrutacji, lista wszystkich przyjętych wychowanków będzie dostępnaw sekretariacie BSA oraz opublikowana na stronie internetowej BSA.

5. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

A. dla kandydatów niepełnoletnich:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

B. dla kandydatów pełnoletnich:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność dziecka kandydata,

4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Powyższe kryteria potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia i orzeczenia. W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

 

6. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego uwzględnia się także następujące kryteria:

1) uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej,

2) większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczna, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) nieukończone przez kandydata 17 roku życia,

4) ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata,

5) zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności BSA (dot. wychowanków mieszkających w BSA w poprzednim roku szkolnym),

6) szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka.

7. Kryteria, o których mowa w pkt. 5 i 6 mają jednakową wartość punktową (1 punkt).

8. Do BSA przyjęci zostaną ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacyjnym uzyskają  najwyższy wynik punktowy.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu BSA dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny.

10. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jako kryterium kwalifikacyjne, przyjmuje się kolejność złożonych wniosków o przyjęcie do BSA.

11. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do BSA, mają prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z art. 158 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe.

12. Wychowankowie przyjęci do BSA (dotyczy również wychowanków kontynuujących zamieszkanie w BSA) zobowiązani są potwierdzić zamieszkanie, najpóźniej do dnia 25 sierpnia.

13. Niedostarczenie w ciągu 3 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole, usprawiedliwienia późniejszego przyjazdu do BSA, spowoduje skreślenie wychowanka z listy przyjętych.

14. W okresie poza rekrutacją, w przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu do BSA, decyduje dyrektor.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij