Regulamin Mieszkańca BSA

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszyscy mieszkańcy Bursy podlegają tym samym prawom, obowiązkom i zakazom.

2. Każdy mieszkaniec Bursy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Mieszkaniec Bursy - uczeń szkoły artystycznej bądź innej szkoły ogólnokształcącej, student uczelni wyższej, każda osoba czasowo zamieszkała w Bursie.

Wychowanek Bursy - uczeń szkoły artystycznej bądź innej szkoły ogólnokształcącej, student  uczelni wyższej (przedział wiekowy: 13 - 24).

Społeczność Bursy rozumiana jest jako ogół mieszkańców i pracowników.

3. Regulamin Mieszkańca Bursy zatwierdza dyrektor Bursy po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Samorządem Wychowanków.

 

II.  PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY

Prawa mieszkańca Bursy

PREAMBUŁA

Każdy wychowanek Bursy ma prawo do opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie; możliwości nauki, rozwoju własnych zainteresowań współtworzenia społeczności mieszkańców Bursy,

 a w szczególności do:

1. życzliwego i podmiotowego traktowania,

2. swobody wyrażania myśli, przekonań, w tym dotyczących życia Bursy, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie naruszają tym dobra innych,

3. podejmowania inicjatyw społecznych na rzecz dobra wspólnego,

4. uczestniczenia w życiu Bursy poprzez działalność w Samorządzie Wychowanków Bursy,

5. korzystania z pomocy pedagogiczno-psychologicznej w trudnych sytuacjach,

6. korzystania z opieki pielęgniarskiej na terenie placówki, a w nagłych przypadkach w wybranym zakładzie opieki medycznej,

7. właściwych warunków do nauki, wypoczynku i spędzania czasu wolnego,

8. korzystania z pomocy w nauce w ramach pomocy koleżeńskiej organizowanej w Bursie,

9. korzystania z pomocy naukowych, zasobów bibliotecznych oraz dostępu do Internetu w celach edukacyjnych,

10. uczestniczenia w kołach zainteresowań i innych zajęciach organizowanych w Bursie,

11. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych poza Bursą po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców (basen, siłownia, lodowisko, szkoły językowe, wspólnoty religijne itp.)

12. korzystania z różnorodnych form wsparcia w rozwoju artystycznym.

 

Obowiązki mieszkańca Bursy

PREAMBUŁA

Każdy mieszkaniec Bursy ma obowiązek godnie ją reprezentować, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje oraz przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego,

a w szczególności:

1. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych mieszkańców Bursy,

2. przestrzegać przepisów BHP i p.poż. oraz informować wychowawców o wszelkich nieprawidłowościach,

3. dbać o zdrowie i higienę osobistą oraz schludny wygląd zewnętrzny,

4. dbać o codzienną czystość i porządek w pokoju mieszkalnym oraz pozostałych pomieszczeniach Bursy,

5. zgłaszać wychowawcom lub psychologowi złe samopoczucie, obniżenie nastroju, stany lękowe   itp.

6. deponować u wychowawcy leki przepisane przez lekarza i przyjmować je zgodnie z zaleceniem,

7. wyjeżdżać do domu na czas choroby, oraz w celu wykonania specjalistycznych badań lekarskich lub wizyt u lekarzy specjalistów,

8. przestrzegać obowiązującego rozkładu dnia:

W DNIACH ZAJĘĆ SZKOLNYCH

       POBUDKA – 6.30

       TOALETA PORANNA – 6.30 - 6.45

       ŚNIADANIE – 6.45 - 7.30

       PORANNE PORZĄDKI – 7.30 - 7.45

       WYJŚCIE DO SZKOŁY – 7.45

       OBIAD – 12.30 – 16.00

       CZAS WOLNY – 15.00 - 16.30

       NAUKA WŁASNA – 16.30 - 18.30

       KOLACJA – 18.45 - 19.30

       CZAS WOLNY – 19.30 - 21.30

       TOALETA WIECZORNA – 21.30 - 22.00

       CISZA NOCNA – 22.00 - 6.00

W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

      POBUDKA – 7.30

      TOALETA PORANNA – 7.30 - 8.00

      ŚNIADANIE – 8.00 - 8.30

      PORANNE PORZĄDKI – 8.30 - 9.00

      CZAS WOLNY – 9.00 - 10.00

      CZAS WOLNY – 10.00 - 13.00

      OBIAD – 13.00 - 14.00

      CZAS WOLNY – 14.00 - 16.00

      NAUKA WŁASNA – 16.00 - 18.00

      KOLACJA – 18.00 - 18.30

      CZAS WOLNY – 18.30 - 21.30

      TOALETA WIECZORNA – 21.30 - 22.00

      CISZA NOCNA – 22.00 - 6.00

 9. systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

10. brać aktywny udział  w zajęciach edukacyjnych i profilaktycznych organizowanych w Bursie,

11. szanować mienie Bursy,

12. przestrzegać wewnętrznych zarządzeń i ustaleń dyrekcji Bursy i wychowawców,

13. dopełnić formalności meldunkowych.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo:

III. MESZKAŃCOM BURSY ZABRANIA SIĘ w szczególności:

1. picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz innych środków zmieniających świadomość (dopalaczy, leków psychotropowych itp.) oraz posiadania tych używek                            na terenie Bursy,

2. palenia e-papierosów, ładowania ich i posiadania w Bursie,

3. ułatwiania innym wychowankom dostępu do substancji wymienionych w punkcie 1 i 2,

4. zachowań niezgodnych z normami społecznymi, moralnymi i przepisami prawa karnego,

5. zachowań, które mogą wpływać demoralizująco na innych mieszkańców Bursy,

6. używania przemocy i agresji w stosunku do innych osób, a w szczególności:

a) stosowania obraźliwych przezwisk i obelg,

b) bicia, popychania,

c) izolowania w grupie,

d obmawiania,

e) wyśmiewania i poniżania,

f) zastraszania,

g) wymuszania pieniędzy, wartościowych przedmiotów,

h) okradania,

i) niszczenia rzeczy innych osób oraz mienia Bursy,

j) głośnego słuchania muzyki,

7. stosowania cyberprzemocy w stosunku do użytkowników takich sieci jak: Internet, telefonia komórkowa itp., a w szczególności:

a) naruszania wizerunku oraz czci (zniesławianie, ośmieszanie) innych osób, w tym tworzenie, publikowanie lub udostępnianie filmów, zdjęć i innych informacji, które mogą kogoś ośmieszyć, obrazić itp.

b) straszenia, nękania czy też poniżania kogoś,

c) podszywania się pod kogoś,

d) włamywania się na czyjeś konto,

f) tworzenia zasobów, które mogą kogoś obrazić,

g) pisania obraźliwych komentarzy,

h) uporczywego nękania (stalking),

i) używania wulgaryzmów,

j) umieszczania w sieci nieprzyzwoitych filmów, zdjęć czy innych informacji,

Uwaga! Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego  (m. in. kodeks cywilny, wykroczeń i karny) cyberprzemoc jest karana.

8. nadmiernego korzystania ze sprzętu komputerowego, (komputerów stacjonarnych, konsol do gier, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych (smartfonów) oraz innych urządzeń mobilnych; po godz. 22:00 (w porze nocnej dopuszcza się korzystanie ze sprzętu komputerowego, o ile jest to podyktowane nauką, jednakże w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych i po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy),

9. przebywania poza terenem Bursy po godzinie 22:00 ( dotyczy wychowanków pełnoletnich) oraz po godzinie 20:00 ( dotyczy wychowanków niepełnoletnich). Powrót po godzinie 20:00, wychowanków niepełnoletnich, może być usprawiedliwiony w przypadku:

a) zajęć organizowanych przez Szkołę,

b) zajęć dodatkowych organizowanych poza Bursą, na udział w których wychowanek posiada pisemną zgodę rodziców,

c) innych wyjść (do godziny 22.00), na które rodzice wyrażą zgodę w rozmowie telefonicznej.

Uwaga! Rodzice/opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że nocowanie poza Bursą jest zabronione. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych,       można odstąpić od tego zakazu.                                                      

10. opuszczania Bursy przed godz. 6:00. Wyjątek stanowi wyjazd na wycieczkę szkolną i inne okoliczności uzgodnione z rodzicami,

11. palenia świeczek i kadzidełek,

12. przesuwania ciężkich mebli: pianin, tapczanów, szaf bibliotecznych, lodówek,

13. posiadania zwierząt,

14. przywożenia do Bursy sprzętu sportowego,

15. uprawiania sportu bez nadzoru uprawnionych osób,

16. zamykania pokoi mieszkalnych na klucz w czasie przebywania w nich mieszkańców,

17. przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych (wyjątek stanowią rodzice i rodzeństwo),

18. wzajemnych odwiedzin wychowanków Bursy po godzinie 22.00 (nie dotyczy piątków i sobót).
 

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Wychowankowie zobowiązani są do:

1. punktualnego wychodzenia na zajęcia szkolne,

2. zgłaszania wychowawcy sprawującemu opiekę wychowawczą w godzinach porannych choroby lub złego samopoczucia,

3. sprzątania swojego pokoju zgodnie z rozkładem dnia,

4. przygotowania łóżek do spania przed godziną 22.00,

5. przestrzegania ciszy nocnej,

6. wykupienia karty żywieniowej.

Uwaga! Wychowankowie, którzy zajęcia szkolne kończą po zakończeniu wydawania posiłków, mają  prawo do skorzystania z posiłku w godzinach późniejszych, po wcześniejszym zgłoszeniu do kuchni.

7. dostarczenia  zaświadczenia lekarskiego w przypadku diety,

8. przestrzegania godzin gry na instrumentach, (8:00 – 16:30, 18:30-22.00),  w wyznaczonych do tego miejscach (świetlice, pokój własny). W pokoju wychowanek może ćwiczyć pod warunkiem,    że nie przeszkadza to współmieszkańcom,

9. po godzinie 22.00 wychowanek może ćwiczyć na instrumencie w świetlicy głównej po uzyskaniu zgody wychowawcy pełniącego dyżur nocny,

10. wykonywania prac plastycznych wyłącznie w pracowni plastycznej,

11. nauka własna po godz. 22:00 może odbywać się w świetlicach, stołówce i pokoju mieszkalnym przy punktowym świetle, nie dłużej jednak niż do godziny 24:00. Natomiast po godzinie 24:00, pod warunkiem uzyskania zgody wychowawcy sprawującego opiekę wychowawczą w nocy,

12. wyłączania górnego światła w pokoju mieszkalnym po godzinie 22:00,

13. uzyskania zgody wychowawcy grupy lub dyrekcji w przypadku nocowania w innym pokoju, (wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych),

14. uzyskania zgody wychowawcy sprawującego opiekę wychowawczą w nocy ( dotyczy piątków     i sobót), na korzystanie z urządzeń mobilnych i przebywania gościnnie w innych pokojach, nie dłużej jednak niż do godz. 24.00,

15. zgłaszania wychowawcy, a w czasie jego nieobecności – dyrekcji Bursy, (w formie pisemnej), każdego wyjazdu do domu lub wyjścia poza Bursę (z wyjątkiem wyjść na zajęcia szkolne),         oraz faktu usprawiedliwiającego pozostanie w Bursie w czasie trwania lekcji w szkole,

16. powiadomienia wychowawcy/dyrekcji Bursy o fakcie pozostania w domu w dniach zajęć szkolnych, z podaniem przyczyn pobytu w domu, oraz informacji o planowanym terminie powrotu do Bursy,

17. zmiany obuwia,

18. poddania się postępowaniu wyjaśniającemu, w przypadku stwierdzenia kradzieży na terenie Bursy,

19. rozliczenia się, przed opuszczeniem placówki, z powierzonego do użytkowania mienia Bursy; dowodem rozliczenia jest karta obiegowa.

 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Za wzorową i przykładną postawę, a także za wyjątkowo pozytywne działania i ich efekty, wychowanek może być nagrodzony:

1. indywidualną pochwałą wychowawcy, wobec grupy lub wszystkich mieszkańców Bursy,

2. indywidualną pochwałą dyrektora, wobec grupy lub wszystkich mieszkańców Bursy,

3. zaprezentowaniem osiągnięć wychowanka na terenie placówki,

4. pisemną pochwałą skierowaną do dyrekcji Szkoły, do której uczęszcza wychowanek,

5. pisemną pochwałą skierowaną do rodziców.

Nagradzanie wychowanków na koniec roku szkolnego:

1. Procedury nagradzania:

a)  nagrody, podziękowania i listy gratulacyjne przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy grupy;

b)  decyzje dotyczące wszystkich form nagradzania podejmowane są większością głosów;

c)  nagrody i listy gratulacyjne przyznane, a jeszcze nie wręczone mogą być cofnięte w przypadkuniewłaściwego zachowania wychowanka.

2. Terminarz nagradzania:

a)  przyznanie nagród, podziękowań i listów gratulacyjnych dla maturzystów i dyplomantów odbywa się w terminie 15 – 31 marca, a ich wręczenie podczas Uroczystości Pożegnania Maturzystów i Dyplomantów;

b)  przyznanie nagród, podziękowań i listów gratulacyjnych dla pozostałych mieszkańców Bursy odbywa się w terminie 1 – 15 maja, a ich wręczenie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego;

3. Formy i kryteria nagradzania:

a)  Nagrodę Główną otrzymuje wychowanek, który przez cały rok szkolny zachowuje się wzorowo, dba o porządek w pokoju, oraz podejmuje wielokrotne i znaczące działania na rzecz Bursy    i/lub reprezentuje Bursę w środowisku.

b)  Nagrodę Artystyczną otrzymuje wychowanek, który angażuje się w działalność artystyczną (koncerty, spektakle, wystawy, konkursy) na terenie Bursy i/lub reprezentuje Bursę w środowisku. (minimum trzy wydarzenia wymagające dużego nakładu pracy).

c)  Nagrodę za Działalność Społeczną otrzymuje wychowanek, który podejmuje działania na rzecz innych na terenie Bursy i/lub reprezentuje Bursę w środowisku. (minimum trzy znaczące wydarzenia lub działalność stała).

d)  Podziękowanie otrzymuje wychowanek, który sporadycznie podejmuje działania o charakterze artystycznym bądź społecznym na terenie Bursy i/lub reprezentuje Bursę w środowisku.

e)  List Gratulacyjny jest przyznawany wychowankowi, który odznacza się wysoką kulturą osobistą i wzorowo wywiązuje się z obowiązków wychowanka.

 

VI. KARY

Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Bursy, Regulaminu Mieszkańca Bursy oraz za wykroczenie przeciwko nauczycielowi – wychowawcy lub innemu pracownikowi Bursy, wobec wychowanka mogą być zastosowane kary i specjalne środki wychowawcze. Kary są stopniowane, stosowane w zależności od przewinienia, a w sytuacjach szczególnie drastycznych z pominięciem stopniowania.

1. Specjalne środki wychowawcze:

a)  naprawienie szkody (zadośćuczynienie),

b)  prace porządkowe na rzecz Bursy oraz inne zadania zlecone przez wychowawcę,

c)  prace na rzecz innych,

d)  kontrakt z wychowawcą lub/i dyrekcją Bursy,

e)  powiadomienie Sądu Rodzinnego w przypadku zagrożenia demoralizacją.

2.  Kary porządkowe:

a)  przeniesienie wychowanka do innego pokoju,

b)  zakaz odwiedzin koleżeńskich na czas wyznaczony przez wychowawcę,

c)  zakaz opuszczania Bursy z wyłączeniem zajęć lekcyjnych i obowiązkowych,

d)  obowiązek wyjazdu do domu w dni wolne od nauki,

e)  powiadomienie Szkoły o niewłaściwym zachowaniu wychowanka,

f)  własna propozycja kary.

3.  Kary dyscyplinarne:

a)  upomnienie wychowawcy - ustne lub na piśmie,

b)  upomnienie dyrektora Bursy  - ustne lub na piśmie,

c)  nagana wychowawcy – na piśmie,

d)  nagana dyrektora – na piśmie,

e)  nagana z ostrzeżeniem – warunkowy pobyt w Bursie,

f)  nagana z ostrzeżeniem – warunkowy pobyt w Bursie (kara obowiązuje przez cały okres zamieszkania w Bursie, bez możliwości jej anulowania),

g)  zawieszenie w prawach wychowanka,

h)  nie przyjęcie do Bursy w następnym roku szkolnym,

i)  pozbawienie miejsca w Bursie,

j)  pozbawienie miejsca w Bursie w trybie natychmiastowym w sytuacjach szczególnie drastycznych,

 

W trybie natychmiastowym pozbawia się wychowanka miejsca w Bursie za następujące przewinienia:

1) Umyślne niszczenie lub przywłaszczenie mienia Bursy.

2) Kradzież lub przywłaszczenie własności prywatnej.

3) Umożliwienie osobom trzecim przebywania w Bursie w godzinach 22 – 6.

4) Używanie narkotyków i środków odurzających na terenie placówki, a także ich posiadanie.

5) Czyn karalny określony przepisami prawa karnego.

 

4. Kary nie mogą być stosowane po upływie 14 dni od przewinienia.

5. Kary stosuje się  po uprzednim wysłuchaniu wychowanka.

6. Każdorazowo, o zastosowanej wobec wychowanka karze, wychowawca grupy ma obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów.

7. Rodzice/prawni opiekunowie lub wychowankowie mogą odwoływać się od kar do dyrektora Bursy, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze.

8. Dyrektor lub Rada Pedagogiczna Bursy, może wstrzymać wobec wychowanka wykonanie kary, jeśli wychowanek uzyska poręczenie wychowawcy bądź Samorządu Wychowanków BSA.

9. Rada Pedagogiczna wspólnie z Samorządem wychowanków może ustanowić inne formy nagradzania lub udzielania kar, przy czym nie mogą one naruszać godności osobistej wychowanka.

10. Kara nagany, w przypadku wzorowego zachowania, jest anulowana po upływie 6 miesięcy (z wyłączeniem okresu dłuższych przerw w nauce).

11. Kary dyscyplinarne: nagana z ostrzeżeniem – warunkowy pobyt w Bursie, nagana z ostrzeżeniem – warunkowy pobyt w Bursie (kara obowiązuje przez cały okres zamieszkania w Bursie, bez możliwości jej anulowania), zawieszenie w prawach wychowanka, nie przyjęcie do Bursy w następnym roku szkolnym, pozbawienie miejsca w Bursie, podejmowane są i zdejmowane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej BSA.

12. Wykonanie kary dyscyplinarnej za czyn karalny określony przepisami prawa karnego powierza się dyrektorowi Bursy.

13. W przypadku naruszenia praw wychowanka, rodzice/prawni opiekunowie lub sam wychowanek, mogą składać skargi do dyrektora Bursy.

14. W przypadku skargi ustnej, dyrektor Bursy sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i dyrektor Bursy.

15. Dyrektor Bursy przeprowadza wyjaśnienie sprawy, a o wynikach, w formie pisemnej decyzji, zawiadamia osobę, która wniosła skargę, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

16. Od decyzji dyrektora Bursy przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (CEA w Warszawie), w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Niniejszy Regulamin Mieszkańca Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie, został zatwierdzony  i przyjęty do realizacji uchwałą Nr 19/2015 Rady Pedagogicznej Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie  z dnia 27 czerwca 2015 r. i obowiązuje z dniem zatwierdzenia.   

Ostatnia aktualizacja wprowadzona na mocy Uchwały nr 9/2019 Rady Pedagogicznej Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Aneks do Regulaminu Mieszkańca Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie

Zmiany w Regulaminie Mieszkańca wprowadza się w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS – CoV – 2

 

II.  PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY

      Każdy mieszkaniec Bursy ma obowiązek:

  1. Dezynfekować ręce przed każdym wejściem do Bursy oraz przed wejściem do stołówki.
  2. Nosić maseczkę lub przyłbicę  we wszystkich pomieszczeniach (poza pokojem własnym).
  3.  Często myć ręce wodą z mydłem (obowiązkowo po skorzystaniu z toalety).
  4.  Systematycznie wietrzyć pokój mieszkalny.
  5. Ograniczyć do minimum wzajemne odwiedziny w pokojach mieszkalnych (zachowanie wymaganego dystansu społecznego, założenie maseczki lub przyłbicy).
  6. Przestrzegać zakazu zamawiania posiłków z zewnątrz.
  7. Ograniczyć do niezbędnego minimum swoją aktywność poza terenem placówki i przestrzegać zasad poruszania się w przestrzeni publicznej.
  8. Przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Wychowanek nie powinien zabierać do Bursy nadmiernej ilości rzeczy osobistych.
  9. Dokładnie czyścić i dezynfekować wyposażenie pokoju mieszkalnego (za wyjątkiem podłóg, które będą dezynfekowały panie sprzątające sektor).
  10. Niezwłocznie poinformować wychowawcę w przypadku złego samopoczucia (podwyższona temperatury ciała, kaszel, trudności  z oddychaniem) lub innych problemów zdrowotnych.

Uwaga!

Jeżeli szkoła, do której uczęszcza wychowanek wprowadzi nauczanie zdalne lub hybrydowe, to na nakres nauki zdalnej wychowanek będzie musiał wyjechać do domu i zabrać wszystkie swoje rzeczy osobiste z Bursy.

 VI. KARY

W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad wychowanek może zostać ukarany karą porządkową lub dyscyplinarną. W przypadku rażącego łamania zasad reżimu sanitarnego może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy w trybie natychmiastowym.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij