Bieżące ważne informacje

Uwaga!

dotyczy wyłącznie:

maturzystów, dyplomantów oraz uczniów odbywających wymagane stacjonarne zajęcia praktyczne w szkole!

O ile zachodzi uzasadniona konieczność, określona wyżej grupa wychowanków, ma możliwość, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przyjazdu do placówki, skorzystania z pobytu w Bursie.

Na ten czas Bursa zapewni wychowankom całodobową opiekę wychowawczą oraz całodzienne wyżywienie.

Obowiązkowego zgłoszenia przyjazdu, należy dokonać pod nr tel. 509 454 672.

 


KOMUNIKAT

dotyczy:   zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w Bursie - za okres od dnia 26 października 2020 r.

Zwolnienie z opłat za zakwaterowanie za dni nieprzebywania wychowanka w Bursie  będzie możliwe wyłącznie na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich wychowanków.

W przypadku nieprzebywania  wychowanka w Bursie przez okres niepełnego miesiąca  kwota zwolnienia z opłaty, ustalana będzie w następujący sposób:

liczba dni nie korzystania  z zakwaterowania w danym miesiącu/30 x wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie.

Wnioski o zwolnienie z opłat będą rozpatrywane niezwłocznie po wznowieniu działalności placówki.

W załączeniu wzór wniosku do pobrania:

Wniosek

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres bsa_lublin@bsa.lub.pl lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 


Ważny komunikat!

W dniu 19 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych rozporządzenie, poza przedłużeniem okresu ograniczeń, zmian nie wprowadza.

 


Ważny komunikat!

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w dniu 25 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie w większości powtarza już stosowane regulacje dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w trwającym w dalszym ciągu stanie epidemicznym związanym z COVID-19. Zgodnie z § 4 rozporządzenia:

 • od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych,
 • ograniczenie polega na realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),

 


Ważny komunikat!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty zostaje przedłużony. Natomiast nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

 


Ważny komunikat!

Okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty został przedłużony do dnia 3 stycznia 2021r. - na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 24.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 27.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala okres ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

 


Ważny komunikat!

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 5.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na jego podstawie okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty został przedłużony do dnia 29 listopada 2020 r.

 


Ważny komunikat! 

W związku z ograniczeniem funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.  poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  również Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie zawiesza na ten okres swoją działalność.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sprawie zabrania podręczników i rzeczy osobistych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 509 454 672.

 


Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni!

Z dniem 31 sierpnia br. po czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, w oparciu o akty prawne i wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie wznawia swoją działalność.

Od godz. 14.00 rozpocznie się kwaterowanie mieszkańców Bursy.

W tym dniu nie będzie wyżywienia.

 

Drodzy Wychowankowie!

Cieszymy się, że po blisko półrocznej przerwie wracacie do swojej Bursy!

Z radością czekamy też na nowych Wychowanków, którzy na czas trwania swojej edukacji wybrali naszą Bursę!

Do miłego zobaczenia!

Pamiętajcie o środkach ochrony osobistej!

Dyrekcja i Wychowawcy

 


Ważny komunikat!

Dotyczy możliwości zakwaterowania w Bursie w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, niektórych uczniów na czas zdawania egzaminów.

Centrum Edukacji Artystycznej poinformowało, że w dniu 15 maja 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020  r. poz. 872)

Rozporządzenia wprowadzają szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego, polegające m. in. na:

 • możliwości zakwaterowania niektórych uczniów w bursach i internatach w okresie zdawania egzaminów

biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego, Centrum Edukacji Artystycznej, przygotowało wytyczne w zakresie organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów na terenie szkół, internatów i burs.

W oparciu o rekomendacje CEA, informujemy o zasadach organizacji opieki w Bursie  w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego:

Wychowanku!

Jeśli zdecydujesz się zamieszkać w Bursie, w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego, w okresie egzaminów maturalnych:

 • Do Bursy przyjedź zdrowy, bez objawów infekcji
 • Zgłoś wychowawcy ew. kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 • Jeśli poczujesz się źle podczas pobytu w Bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli zechcesz z nich skorzystać zastosuj środki ochrony osobistej (maseczka ochronna, rękawice jednorazowe) i zdezynfekuj ręce.
 • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie Bursy.  W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans                             to min. 2 m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeśli to możliwe, często wietrz swój pokój.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz jednorazowe rękawice i wrzuć je po zużyciu do worka  z odpadami.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Rodzicu!

Jeśli zdecydujesz się umieścić swoje dziecko w Bursie, w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego, na okres egzaminów maturalnych:

 1.  Przekaż dyrektorowi Bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby Bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Zastosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w Bursie.
 3. Nie posyłaj dziecka do Bursy, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w Bursie.
 5. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa  i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 6. Pozostaw dyrektorowi Bursy numer telefonu do kontaktu.
 7. Niezwłocznie odbierz telefon z Bursy i niezwłocznie przybądź do Bursy jeśli zaistnieje taka konieczność. 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Maturzyści!

Przed przyjazdem do Bursy prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji opieki w Bursie podanymi j.w. oraz o wypełnienie stosownych dokumentów, które zostaną przesłane do Państwa drogą e-mail.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy odesłać w formie skanu na adres e – mail BSA sekretariat@bsa.lub.pl  do dnia 4 czerwca br.

Przyjazd do Bursy będzie możliwy w dniu 7 czerwca (niedziela) od godz. 16.00. W tym dniu nie będzie kolacji.

Wyjazd do domu, po egzaminie, w dniu 10 czerwca (środa), najpóźniej do godz. 16.00.  W tym dniu nie będzie kolacji.

 

Życzymy powodzenia na egzaminach!

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Bursy

 

 


UWAGA !

W dn. 21 maja (czwartek) będzie dodatkowy termin  zabrania rzeczy osobistych z Bursy. Prosimy zgłaszać się w godz. 16.00 - 17.00.

 


UWAGA MIESZKAŃCY BURSY!

W podanych niżej terminach bedziecie mieli możliwość zabrania rzeczy osobistych z Bursy:

11 maja (poniedziałek)  w godz. 17.00 - 18.00    gr. IV i gr. X

12 maja (wtorek)            w godz. 17.00 - 18.00    gr. II i gr. VII

13 maja (środa)               w godz. 17.00 - 18.00    gr. V i gr. IX

14 maja (czwartek)        w godz. 17.00 - 18.00    gr. I i gr. VI

15 maja (piątek)              w godz. 17.00 - 18.00    gr. III i gr. VIII

 


UWAGA MATURZYŚCI !

W dniach 28 i 29 kwietnia w godz. 17.00 - 18.00 będzie możliwość rozliczenia się z Bursą i zabrania rzeczy osobistych. Inaczej niż zwykle, ale będziemy też chcieli się z Wami pożegnać...

                                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrekcja i Wychowawcy

 

Informacja o rozliczeniu się z Bursą i zabraniu rzeczy osobistych dla pozostałych mieszkańców Bursy będzie zamieszczona w kolejnym komunikacie.

 


KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
w sprawie wiosennej przerwy świątecznej:
 
Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
 
 

KOMUNIKAT

dotyczy:   zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w Bursie

 

Zwolnienie z opłat za zakwaterowanie za dni nieprzebywania wychowanka w Bursie  będzie możliwe wyłącznie na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich wychowanków.

W przypadku nieprzebywania  wychowanka w Bursie przez okres niepełnego miesiąca  kwota zwolnienia z opłaty, ustalana będzie w następujący sposób:

liczba dni nie korzystania  z zakwaterowania w danym miesiącu/30 x wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie.

Wnioski o zwolnienie z opłat będą rozpatrywane niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

W załączeniu wzór wniosku do pobrania:

Wniosek

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres bsa_lublin@bsa.lub.pl lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Uwaga: Szczegółowe informacje dot. rozliczenia opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, będą  podane w terminie późniejszym.

Na chwilę  obecną  obowiązuje tylko wymóg złożenia wniosku o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie.

 


Komunikat!

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników Bursy informujemy, że od dn. 31 marca 2020 r. nie będzie już możliwości wejścia do placówki np. w celu zabrania podręczników, instrumentów i rzeczy osobistych mieszkańców. Bursa będzie zamknięta do odwołania.

Informacja o wznowieniu działalności placówki będzie zamieszczona na stronie internetowej Bursy!

 


KOMUNIKAT !

Wychowankowie, którzy w okresie od 11 marca 2020 r. do chwili obecnej nie odebrali z Bursy potrzebnych podręczników, instrumentów itp., będą mieli kolejną okazję odebrać je w dn. 30 marca br. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00

 


Zarządzenie nr 10/2020  Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie

z dnia 10 kwietnia 2020 r.  w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników pedagogicznych  w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410, poz. 492 i poz. 635) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.); oraz § 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493)

zarządza się co następuje:  

§ 1

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, pracownicy pedagogiczni są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na terenie Bursy.
 2. Nauczyciele – wychowawcy, nauczyciel – bibliotekarz, psycholog wykonują obowiązki pracownicze z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

§ 2

 1. W okresie od dnia 25 marca do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalam następujące sposoby zgłaszania przez pracowników pedagogicznych Bursy rozpoczęcia pracy zdalnej: bezpośrednia informacja telefoniczna lub sms ( pod nr tel. 502 59 56 55);
 2. Czas pracy zdalnej obejmuje sześć godzin dziennie wg. Harmonogramu pracy opiekuńczo – wychowawczej, z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych;
 3. Pracownicy pedagogiczni prowadzą rejestr czynności wykonywanych w okresie realizacji obowiązków pracowniczych poza terenem Bursy odnotowując datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz informację o wykonanych czynnościach.  (wzór REJESTRU CZYNNOŚCI załączeniu do zarządzenia).

§ 3

 1. Zakres zadań wykonywanych w pracy zdalnej ustalany będzie z dyrektorem Bursy w systemie tygodniowym.
 2. Zakres wykonywanych zadań będzie obejmował np.:
 • Przygotowywanie materiałów do zamieszczania na stronie internetowej placówki kierowanych do wychowanków i rodziców służących wsparciu w obecnej sytuacji bądź innej trudnej sytuacji (psycholog), czy np. prezentacja technik wykonywania dekoracji i ozdób świątecznych (koło ekspresji plastycznej);
 • Przygotowywanie scenariuszy zajęć z wychowankami (do wykorzystania  po powrocie do Bursy);
 • Proponowanie sposobów spędzania wolnego czasu;
 • Proponowanie różnorodnych możliwości rozwijania zainteresowań i pasji;
 • Przekazywanie linków do zasobów kultury i sztuki dostępnych online;
 • Rekomendowanie ciekawej literatury (nauczyciel – bibliotekarz)

       oraz samokształcenie poprzez poszukiwanie szkoleń online przydatnych w obecnej sytuacji,  poprzez lekturę literatury zawodowej, przygotowywanie materiałów do szkoleń w ramach                     WDN (do wykorzystania w pracy stacjonarnej) i in.

 1. Pracownicy pedagogiczni będą wykonywali też inne zadania zlecane przez dyrekcję Bursy, a związane np. z: tworzeniem lub uaktualnianiem dokumentów obowiązujących w placówce      czy doskonaleniem rozwiązań organizacyjnych.

§ 4

 1. Realizację zarządzenia powierza się pracownikom pedagogicznym Bursy.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 


KOMUNIKAT !

Wychowankowie, którzy zechcą zabrać niezbędne do nauki podręczniki pozostawione w Bursie, na okres zawieszenia działalności placówki, będą mogli je zabrać w dniach:

- 20 marca 2020 r. (piątek) w godz. 17.00 - 18.00

- 21 marca 2020 r. (sobota) w godz. 10.00 - 11.00

Telefon do kontaktu: 502 595 655

 


Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie

z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. z 2020 r., poz. 410) i na podstawie informacji Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, z dnia 16 marca 2020 r. dot. weryfikacji konieczności świadczenia pracy przez wszystkich pracowników administracji i obsługi oraz sugestii, wprowadzenia pracy zdalnej, tam, gdzie jest to możliwe i racjonalnie uzasadnione,

zarządza się co następuje:

§ 1

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dyrektor może zwolnić pracowników z obowiązku świadczenia pracy na terenie Bursy.
 2. Pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na terenie Bursy pozostają w gotowości do pracy w dniach i godzinach, w których powinni świadczyć pracę na terenie Bursy, tzn. dyrektor lub kierownik administracyjno - gospodarczy, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem i wezwać go do pracy na terenie Bursy.
 3. Pracownik ma obowiązek stawić się na wezwanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch godzin od wezwania.

§ 2

 1. Pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na terenie Bursy, w dni swojej pracy, zgodnie z planem pracy, w godzinach 7. 00 – 9. 00, telefonicznie zgłaszają gotowość do pracy; kierownikowi administracyjno – gospodarczemu – nr tel. 81 53 232 09, a w przypadku jego nieobecności, dyrektorowi Bursy – nr tel. 502 59 56 55.

§ 3

 1. Zgłoszenia gotowości do pracy ewidencjonuje się w rejestrze zgłoszeń odnotowując nazwisko i imię pracownika oraz godzinę i minutę zgłoszenia.
 2. Brak zgłoszenia gotowości do pracy w terminach, których mowa w § 2 jest równoznaczny z nieobecnością w pracy.

§ 4

 1. Pracownicy pedagogiczni, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,         są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na terenie Bursy.
 2. Pracownicy pedagogiczni realizują swoje obowiązki pracownicze z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 3. Zasady realizacji obowiązków pracowniczych przez pracowników pedagogicznych reguluje odrębne zarządzenie dyrektora Bursy.

§ 5

 1. Pracownicy administracyjni, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, realizują swoje obowiązki pracownicze w formie pracy zdalnej.
 2. Pracownicy administracyjni Bursy, zajmujący stanowiska kierownicze, ustalą, w terminie do dnia 17 marca br., do godziny 15. 00, harmonogramy realizacji obowiązków pracowniczych przez poległych sobie pracowników i uzgodnią je indywidualnie, z dyrektorem Bursy.
 3. Pracownicy administracyjni Bursy, zajmujący stanowiska kierownicze, będą na bieżąco informowali dyrektora Bursy o wywiązywaniu się pracowników  z obowiązków pracowniczych.
 4. W przypadku nieobecności pracownika administracyjnego, zajmującego stanowisko kierownicze, jego obowiązki w zakresie nadzoru nad pracownikami administracyjnymi oraz realizacją obowiązków nakładanych przez niniejsze zarządzenie, przejmuje dyrektor lub wicedyrektor Bursy.  
 5. Pracownicy pedagogiczni i administracyjni prowadzą rejestr czynności wykonywanych w okresie realizacji obowiązków pracowniczych poza terenem Bursy, odnotowując datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz informację o wykonanych czynnościach. (REJESTR CZYNNOŚCI w załączeniu do zarządzenia).     

§ 6

 1. Pracownicy obsługowi, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, realizują swoje obowiązki w formie pracy bezpośredniej w Bursie lub w gotowości do pracy.
 2. Kierownik administracyjno – gospodarczy, w terminie do dnia 17 marca br., do godziny 15.00, opracuje i przedstawi dyrektorowi Bursy do akceptacji, plan pracy (dyżurów) pracowników obsługowych.
 3. Kierownik administracyjno – gospodarczy monitoruje gotowość do pracy pracowników obsługowych Bursy i opracowuje, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zmiany w organizacji dyżurów, o których mowa w § 6 pkt. 2.
 4. Kierownik administracyjno – gospodarczy informuje na bieżąco dyrektora Bursy, a w przypadku jego nieobecności zastępującego go wicedyrektora, o wywiązywaniu się pracowników obsługowych z ich obowiązków pracowniczych.
 5. W przypadku nieobecności kierownika administracyjno – gospodarczego, jego obowiązki w zakresie nadzoru nad pracownikami obsługowymi oraz realizacją obowiązków nakładanych przez niniejsze zarządzenie, przejmuje dyrektor lub wicedyrektor Bursy.                         

§ 7

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,Bursa prowadzi ograniczoną działalność.
 2. Furtki i brama wjazdowa na parking Bursy pozostają zamknięte przez całą dobę.
 3. W dni robocze, w godzinach 7. 00 – 15. 00, otwiera się furtkę przed wejściem głównym do Bursy.
 4. Drzwi wejściowe do Bursy pozostają zamknięte przez całą dobę.

          Wejście do obiektu możliwe jest po uruchomieniu dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

§ 8

 1. Wpuszczanie na teren Bursy interesantów i ich obsługę reguluje odrębne zarządzenie dyrektora Bursy.

§ 9

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków pracy pracownikom świadczących pracę bezpośrednią na terenie Bursy, kierownik administracyjno – gospodarczy przekaże do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy, środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów.
 2. Pracownicy po przyjściu do Bursy oraz w czasie świadczenia pracy na terenie Bursy, spryskują i przecierają dłonie, przyniesione przedmioty oraz odzież środkiem dezynfekcyjnym.
 3. Wyznaczeni pracownicy, w pomieszczeniach danego dnia użytkowanych, przecierają regularnie klamki, drzwi, meble, wyłączniki światła i inne przedmioty. Dezynfekcji poddaje się również furtkę przed wejściem głównym do Bursy, główne drzwi wejściowe oraz przycisk dzwonka.
 4. Po wizycie interesanta i opuszczeniu przez niego budynku Bursy, pracownik wyznaczony przez kierownika administracyjno – gospodarczego dezynfekuje klamki i inne przedmioty, których dotykał interesant.

§ 10

 1. Realizację zarządzenia powierza się pracownikom Bursy.

§ 11

 1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 16 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij